Máy điều hòa không khí chính xác

Máy điều hòa không khí chính xác sử dụng để quản lý nhiệt độ, độ ẩm, sạch sẽ và chính xác  ( Mức chính xác 0.05 – 0.1 độ ) trong không gian cố định. Nhiệt độ không đổi, độ ẩm, và các quá trình sản xuất khác nhau, và cung cấp độ chính xác cao trong việc kiểm tra quá trình phân tích và thử nghiệm,  tiết kiệm  năng lượng. Ngoài ra nhiệt độ và độ ẩm liên tục, cũng có sẵn để làm cho các mô hình và khử ẩm. Dòng mở rộng đáp ứng, chẳng hạn như DR loại và AZ loạt được thực hiện để cung cấp không khí khô để đạt được một môi trường độ ẩm thấp của không gian cố định.

Danh mục sản phẩm